Riolering

Een goede riolering met voldoende capaciteit is erg belangrijk geworden. De hoeveelheid verhard oppervlakte is aanzienlijk toegenomen, waardoor steeds meer neerslag in het riool verdwijnt in plaats van in de grond. Er is onvoldoende afvoer- en bergingscapaciteit, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechtert. Waar mogelijk zijn rioleringsstelsels aangepast waardoor vuil en schoon water gescheiden afgevoerd worden. In deze gemengde stelsels wordt een buffer gecreëerd door de aanleg van een bergbezinkbassin. Gebr. de Leeuw heeft in eigen beheer een bassin ontworpen waarbij er een pomploos spoelmechanisme is ingebouwd, die nagenoeg geen onderhoud behoeft en geen slijtagegevoelige onderdelen bevat.

Rioolbuizen slijten vanzelfsprekend bij jarenlange gebruik. Gebr. De Leeuw is van mening dat waar mogelijk renoveren altijd beter is dan vervangen en dus hanteren wij zowel de Reline techniek als de Buis-in-buis methode. Bij de Reline techniek wordt het riool grondig gereinigd, waarna er een met hars geïmpregneerde glasvezelkous in wordt gebracht. De kous wordt vervolgens uitgehard door middel van UV-straling waarna de buis in kracht is hersteld. Bij de buis-in-buis methode werkt dit principe hetzelfde, alleen wordt er een nieuwe buis in de oude buis geschoven. Bij beide methodes is het maken van één opening voldoende, waardoor ze aanzienlijk duurzamer zijn.

Naast het renoveren van rioolbuizen, is het voor Gebr. De Leeuw ook mogelijk om het riool op een houten paalconstructie aan te leggen. Door deze constructie lijdt het riool niet onder de steeds natter en minder draagkrachtig wordende ondergrond. Ook bij de aanleg van de riolering maken we gebruik van ontwikkelde grondzuigtechnieken, waardoor we schade aan omliggende bomen, kabels en leidingen kunnen voorkomen.

Bij vrijvervalriolering worden de rioolbuizen onder een kleine helling aangelegd waardoor de zwaartekracht het water afvoert. Waar dit niet mogelijk is, kan een pompput of een gemaal worden geplaatst, met bijbehorende persleidingen. Wij bekijken per situatie hoe we het beste te werk kunnen gaan en er zo min mogelijk verzakkingsgevaar ontstaat bij eventuele daling van het grondwaterpeil.