Certificeringen

ISO 9001:2015 - Kwaliteitssysteem

De organisatie beschikt over het gecertificeerde kwaliteitszorgsysteem ISO 9001.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met het ISO 9001 kwaliteitszorgsysteem hebben wij bewezen dat wij onze bedrijfsvoering beheersen, en dat de door ons geleverde diensten voldoen aan de specificaties en aan de wensen en eisen van de klant. Hierdoor leveren wij altijd de gewenste kwaliteit.

Het leveren van kwaliteit is al jaren de reden van ons bestaan, waarbij wij er alles aan doen om enerzijds de klanten tevreden te stellen, en anderzijds het voortbestaan van het bedrijf te waarborgen.

Buiten het gegeven dat de opdrachtgevers steeds hogere eisen aan de organisatie van het werk stellen zijn wij zelf ook overtuigd van de voordelen efficiënt en veilig te werken.

Om kwaliteit te leveren is vakkundigheid heel belangrijk maar niet voldoende. De wijze waarop de onderlinge samenwerking is georganiseerd, en de mate waarin we gezamenlijk leren van onze ervaringen is uiteindelijk ook zeer bepalend. 

VCA ** Veiligheidssysteem

De organisatie beschikt over het Veiligheidsbeheersysteem VCA**.

VCA staat voor Veiligheid ( gezondheid en milieu).

Veilig en gezond werken heeft bij de directie de prioriteit en aandacht, het veiligheidssysteem wordt hierbij gebruikt om een veilige werkomgeving te creëren. Middels kennis en methodes leren we onze werknemers veilig en gezond te werken.

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Gebr. de Leeuw? Bel + 31 (0)162 - 42 68 84 of mail ons voor een vrijblijvende afspraak

BRL SIKB 7000 Land- en water saneringen

Wij voldoen aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn BRL7000. De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de uitvoering van de (water)bodemsaneringen, zowel in het kader van de Wet Bodembescherming als het kader van de Wet Milieubeheer. De BRL 7000 heeft tot doel de kwaliteit te waarborgen bij bodemsaneringen en opslag. 

SIKB- protocol 7001 sanering landbodem met conventionele methoden
Het protocol beschrijft wat de eisen zijn voor een goede werkwijze ten aanzien van conventionele saneringsmethoden. Hiermee worden technieken bedoeld als ontgraving en grondwateronttrekking.
Het protocol heeft als voornaamste doelstellingen het voorkomen van fouten en het inzichtelijk maken hoe onze organisatie de saneringsdoelstelling heeft gehaald.

SIKB- protocol 7004 tijdelijke uitplaatsing van grond

Dit protocol beschrijft de specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond.

CO2-prestatieladder Niveau 5

Gebr. De Leeuw B.V. heeft zich sinds 2014 gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder, voor ons een prestatie om trots op te zijn. Wij zijn al jarenlang actief om duurzame initiatieven te ontplooien of hierin te participeren. Het bedrijf is dan ook zeer trots op het behalen van het hoogste niveau.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Gebr. de Leeuw B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven.

Gebr. de Leeuw B.V. heeft een Energie Management Actieplan opgesteld, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de
CO2-prestatieladder.
• Analyseren, inzicht in de CO2–uitstoot
• Besparen, CO2–reductie en de ambitie waar we ons committeren
• Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
• Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2–reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante CO2–reductie documenten op de website van Gebr. de Leeuw B.V. geplaatst. Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende informeren over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie.

Samenwerken
Voor het behalen van onze eigen duurzame doelstellingen hebben we vele leuke, creatieve ideeën. Mocht u zelf ook een leuk idee hebben, samen willen sparren voor mogelijkheden of zou een eventuele samenwerking u interesseren? Deins dan niet terug om contact met ons op te nemen en te mailen naar djeny@gebrdeleeuw.nl of te bellen naar 0162- 426884.

Duurzaam te werk gaan en daardoor groener groeien, reduceren doen we samen!

Meer algemene informatie en documentatie omtrent de CO2-prestatieladder kunt u vinden op de site van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen www.skao.nl.

SEB Erkend bestratingsbedrijf

Een mooie en professionele bestrating is het visitekaartje van ons bedrijf.

Door ons extern te laten keuren op ons straatwerk, maken wij een bewuste keuze voor het leveren van kwaliteit.

Door te voldoen aan de gestelde criteria ten aanzien van bedrijfsvoering en geleverd vakmanschap volgens de standaard van SEB, onderscheiden wij ons als aannemersbedrijf in de keten. Het keurmerk is onder andere een waarborging van de geleverde kwaliteit van ons bedrijf. 

SBB Erkend leerbedrijf

Buiten onze kwaliteit en veiligheidscertificeringen zijn we ook een erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat we ons inzetten om kwaliteit te garanderen, betrokken te zijn bij de branche en te investeren in jongeren.